Belarus

Liudmila Fakeyeva

Team Leader for the International Geography Olympiad

Henryk Oziem

Team Leader for the International Geography Olympiad

Ilya Zaprudski

Team Leader

Andrei Rodzkin

Team Leader

Participants:

Klaipeda 2017

Anton Zasimuk (silver)

Pavel Stulnikov (silver)

Anton Zhyltsou (bronze)

Yahor Hafarau

Arsenij Tereshkovich

Andrei Vasiliuk

Uladzimir Kaziyatka


Valmiera 2018

Uladzimir Treihis (silver)

Anton Zasimuk (bronze)

Anton Zhyltsou (bronze)

Dziyanis Rabchuk

Andrei Vasiliuk

Dziyana Kluhtkova


Kaliningrad 2019

Dzianis Rabchuk (silver)

Marta Shpindzer (bronze)

Dmitry Bartosh

Aliaksandr Shpakouski

Dmitry Shpartov

Dzmitry Mikhasko

Nikita Karaliou

Vladislav Voynelovich

Our friends